Toimintapolitiikat

Laatupolitiikka

Enerke Oy:n tavoitteena on tuottaa luotettavasti kilpailukykyisiä ja laadukkaita palveluita sekä tuotteita asiakkaille. Asiakaskeskeisyys on laadukkaan työskentelyn perusta ja tuottamamme palvelut ja tuotteet ovat asiakkaan vaatimusten ja odotusten mukaisia. Enerken toimintaa ohjaa aktiivinen ennakointi ja rohkeasti uusien mahdollisuuksien tunnistaminen. Tuotteiden, palveluiden ja toimintajärjestelmien kehittäminen sekä oman työn laadunvalvonta toimivat laadukkaan työskentelyn selkärankana. Enerke sitoutuu toimimaan kaikkien lakisääteisten ja asiakkaiden vaatimusten mukaisesti prosessien kaikissa vaiheissa. Kattavan jatkuvan parantamisen mallinsa kautta Enerke pystyy vastaanottamaan, käsittelemään ja oppimaan tapahtumista jatkuvasti, jolla yrityksen laatu ja henkilöstön osaaminen karttuu. Näillä toimilla Enerke kasvaa tulevaisuudessa kannattavasti ja on laadukkaampi kumppani omalla toimialallaan.

Ympäristöpolitiikka

Enerke Oy on vastuullinen toimija omalla alallaan, joka haluaa huolehtia omalta osaltaan ympäristön nykytilan säilymisestä ja parantamisesta myös tuleville sukupolville. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja tuotteitamme pystyäksemme myös tulevaisuudessa vastaamaan asiakkaidemme odotuksiin ja vaatimuksiin myös ympäristön näkökulmasta. Tuottamamme palvelut ja toimittamamme materiaalit ovat asiakkaan kanssa yhteisesti sovitun mukaisia. Tavoitteemme on kierrättää palautuvat materiaalit uusio- tai hyötykäyttöön sekä vähentää syntyvän jätteen määrää. Lisäksi pyrimme minimoimaan hiilidioksidipäästömme optimoimalla työkohteidemme kokonaislogistiikan. Vaadimme yhteistyökumppaneiltamme sitoutumista Enerken ympäristöpolitiikan mukaiseen toimintaan. Enerke sitoutuu noudattamaan kaikkia lakisääteisiä velvoitteita.

Työterveys- ja työturvallisuuspolitiikka

Enerke Oy:n tavoite on luoda työntekijöilleen ja kaikille sidosryhmille turvallinen toimintaympäristö. Yritys on sitoutunut työntekijöidensä työterveyden ja -turvallisuuden jatkuvaan seuraamiseen ja kehittämiseen sekä ennakoivaan riskinarviointiin ja työturvallisuuden valvontaan osana päivittäistä toimintaa. Enerke kannustaa työntekijöitään ja sidosryhmiään turvallisuushavaintojen tekemiseen, joista opitaan tulevaisuutta ajatellen. Tavoitteena on nolla tapaturmaa.

Enerke tarjoaa työntekijöilleen kattavan työterveyshuollon ja arvioi säännöllisesti heidän työhyvinvointiaan. Työskentelyssä käytetään asianmukaisia työ- ja suojavälineitä sekä työmenetelmiä, joiden käyttöön työntekijät on perehdytetty. Työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyviä asioita kehitetään jatkuvasti yhteistoiminnassa työnantajan ja työntekijöiden kesken. Säännöllisesti ja suunnitellusti kokoontuva erillinen toimikunta kehittää, valvoo ja ylläpitää työterveyttä ja -turvallisuutta edistäviä toimintatapoja, jolla pystytään vastaamaan työtehtävien turvalliseen suorittamiseen sekä lainsäädännön ja muiden velvoitteiden vaatimuksiin.